lu.se

Teknisk Vattenresurslära

Lunds Tekniska Högskola

Om Teknisk Vattenresurslära

 

Teknisk vattenresurslära bedriver forskning om hur vatten uppehåller sig och transporteras i naturen och i stadens system. Vi forskar om regnvattnets rörelser genom mark och grund och hur regn och smältvatten når floder, om översvämningar och om hur system kan utformas för att konsekvenser av översvämningar skall begränsas, om strömning, föroreningsspridning och erosion längs hav, floder och sjöar. Vi arbetar också med Integrerad Förvaltning och Planering, dvs. hur olika sektorer i samhället måste samverka för att hitta optimala lösningar på olika vattenrelaterade utmaningar. Verksamheten har starkt internationell prägel i samarbete med ett stort antal forskare och projekt runt om i världen.

Några nyckelord: Kustprocesser (erosion, översvämning, vågor, strömmar), Hydrodynamik (kanalströmning, strömning runt kroppar, rörströmning, strålar), Vattenkvalitet (hållbar avfallshantering, återanvändning av avloppsvatten, läkemedelsrester), Mark- och Grundvatten (föroreningstransport, mätmetoder, försaltning, bevattningsstrategier), Klimatförändringar (klimatvariabilitet, anpassningsstrategier, effektbedömningar, förnyelse av grundvatten), Hydro-Meteorologi (koppling mellan klimat och hydrologi, vattenkraftsprognoser, nerskalning av globala processer), Strömning i Naturen (transport och spridning av föroreningar, blandningsmekanismer, tekniska lösningar), Urbanhydrologi (inverkan av klimatförändringar, gröna tak, intensiva regn, grön-blå infrastruktur), Vattenresurser (arida klimatområden, bevattning, avsaltning, skydd av floder).