lu.se

Teknisk Vattenresurslära

Lunds Tekniska Högskola

Utbildning

Allmän Information

TVRL – avdelningen för teknisk vattenresurslära vid LTH ger en rad kurser inom vattenområdet. Dessa ger sammantaget en bred kompetens med tillämpning på miljöfrågor, planering och förvaltning av såväl den byggda miljön som i naturen. Nedan ges en kort presentation av våra olika kurser. Om du vill ha en mera detaljerad beskrivning av kurserna klicka på ”Courses” i menyn till vänster eller på bilderna till höger. Alla kurser ges på engelska (utom Vatten-VVRA05) och är lämpliga för utbytesstudenter.

V står för Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet.
W står för Ekosystemteknikprogrammet.
WaterLU är vårt Internationella Masterprogram.

Kusthydraulik - VVRN30

Introducerar och ger en grundläggande förståelse för tekniska problem
och processer som förekommer i kustzonen och ger inblick i integrerad
förvaltning av kustområden där kustproblem och lösningar ses som en
integrerad del av samhället.

Valfri för W & V Åk 4-5, WaterLU  Åk 2 och utbytesstudenter.

Hydrologi & Akvatisk Ekologi - VVRA01

Syftar till att ge en helhetssyn på vattenmiljön utifrån såväl fysiska och som biologiska synpunkter. Hydrologi beskriver vattencirkulationen i naturen och under människans påverkan. Akvatisk ekologi beskriver förhållandet mellan de olika komponenterna i den lokala och globala miljön.

Obligatorisk för W, Åk 1

Strömningslära - VVRF10

Ger grundläggande strömningstekniska kunskaper som erfordras för analys och problemlösning inom några viktigare områden med vattenanknytning som en ekosystemtekniker kan komma i kontakt med.

Obligatorisk för W, Åk 3

Vatten - VVRA05

Ger grundläggande kunskaper som erfordras för analys och problemlösning inom några viktigare områden med vattenanknytning som en väg- och vattenbyggare kan komma i kontakt med. Vidare skall studenten i viss utsträckning kunna tillämpa kunskaperna på problem inom vattenbyggnad, stadsbyggnad och vattenförsörjning.

Obligatorisk för V Åk2

Hydromekanik - VVRN35

Ger en fysikalisk förståelse för fenomen och begrepp inom komplicerade vattenflöden och introducerar beräkningsmetoder för att analysera en rad viktiga hydrauliska problem. Kursen behandlar huvudsakligen strömning med fri vattenyta med betoning på kanalströmning.

Valfri för W & V Åk 4-5 (obligatorisk inom vattenresurshanteringsspecialiseringen), obligatorisk för WaterLU Åk 1, samt utbytesstudenter.

Strömning i naturliga vatten - VVRN40

Förmedlar en grundläggande förståelse för de fenomen och processer som styr strömning i naturliga ytvatten, med syfte att ge möjlighet att analysera förutsättningar och konsekvenser vad gäller mänskliga aktiviteter i naturen. I begreppet 'aktiviteter' innefattas huvudsakligen utsläpp av föroreningar men samverkan mellan olika typer av konstruktioner och vattenströmning behandlas också liksom grundläggande sedimenttransport.

Valfri för W & V Åk 4-5, WaterLU Åk 2 och utbytesstudenter.

Integrerad Vattenresursplanering - VVRF01

Syftar till att förbereda studenterna att arbeta med frågor rörande integrerad vattenresursförvaltning i ett internationellt perspektiv. Kursen har fokus på och genomförs med hjälp av praktiska exempel och projekt. Den behandlar tekniska och icke-tekniska frågor, inklusive de vanligaste vattenmiljöproblemen i både utvecklade länder och i utvecklingsländer.

Valfri för W & V Åk 4-5, WaterLU Åk 2 och utbytesstudenter.

Avrinningsmodellering - VVRN10

Behandlar den del av avrinningsområdet som ligger utanför urbaniserat område med fokus på modellering av avrinningsprocesser.

Valfri för W & V Åk 4-5, WaterLU Åk 2 och utbytesstudenter.

Sommarforskarskola i Kina - VVRF05

en gemensam sommarkurs vid Xiamen University, Xiamen, Kina. Kursen ges från april-september, där 4 veckor är förlagda i Kina (juni – juli). Genom ett projektarbete tillsammans med kinesiska studenter får du erfarenhet av interkulturellt samarbete i en internationell miljö. I april inleds studierna med två seminarier, där projekten och litteratur presenteras. Kursen avslutas i september med ett slutseminarium. Självstudier innan avresa ingår. Exakta datum bestäms inför kursstart.

Ansökningsperiod: mitten av januari

Valfri för V och W Åk 4-5

Hållbar Utveckling & Hushållning med Naturresurser - MIDA24

Denna kurs är ett samarbete med Mastersprogrammet LUMID. Studerar nyttjande och planering av naturresurser i utvecklingsländer från ett socio-ekologiskt perspektiv. Huvudfokus ligger på mark-, vatten- och biologiska resurser med hänsyn till klimatförändringar och –variabilitet.

MIDA24, obligatorisk Mastersprogrammet LUMID Åk 1

Vatten, Samhälle & Klimatförändringar - VVRN20

Tillhandahåller metoder och verktyg för anpassning av vattenresurser system med avseende på klimatförändringar och klimatvariationer. Kursen kommer också att ge grundläggande förståelse för de fysikaliska processer som ligger bakom klimatförändringarna och dess effekter på den hydrologiska cykeln.

Valfri för W & V Åk 4-5, WaterLU Åk 2 och utbytesstudenter (ny, ges 1a gång VT2015)

Vattenrörledningssytem - VVRN25

Ger en omfattande teoretisk förståelse av hydrauliken bakom rörströmning och rörsystem. I kursen ingår analys, design, planering och förvaltning av rörledningar och rörsystem för vatten, avlopp, fjärrvärme och fjärrkyla.

Valfri för W & V Åk 4-5, WaterLU Åk 2 och utbytesstudenter (ny, ges första gången HT2014)