lu.se

Teknisk Vattenresurslära

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Teknologie Kandidat - Bachelor of Science

Uppsats - Thesis - Degree Project

 

Kandidatuppsatser numreras enligt följande: TVVR y/400n

Där y är publikationsår och n ett internt löpnummer.

För att få ett löpnummer, skicka ett email till Lennart Grahn som innehåller:

  1. Författare
  2. Titel
  3. Handledare
  4. Examinator

Försida mall (Format: B5) 

Uppsatsen skall även publiceras i LUP Student Papers

Theses are numbered in this format: TVVR y/400n

Where y is the publishing year and n is the serial number.

In order to get a serial no. send an email to Lennart Grahn containing:

  1. Author(s)
  2. Title
  3. Supervisor
  4. Examiner

Preface Template (Format: B5)

You should also publish your work at: LUP - Student Papers