Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning

TVRL — Avdelningen för teknisk vattenresurslära vid LTH ger en rad kurser inom vattenområdet. Dessa ger sammantaget en bred kompetens med tillämpning på miljöfrågor, planering och förvaltning av såväl den byggda miljön som i naturen.

Alla kurser ges på engelska och är lämpliga för utbytesstudenter, utom kursen som heter Vatten-VVRA05.


Introducerar och ger en grundläggande förståelse för tekniska problem och processer som förekommer i kustzonen och ger inblick i integrerad förvaltning av kustområden där kustproblem och lösningar ses som en integrerad del av samhället.

Valfri för Ekosystemteknikprogrammet & Väg- och vattenbyggnadsprogrammet årskurs 4-5, Internationella masterprogram årskurs 2 och utbytesstudenter.

Mer information om kursen Kusthydraulik — på Kurswebben LTH

Kursen syftar till att ge en helhetssyn på vattenmiljön utifrån såväl fysiska som biologiska synpunkter. Hydrologi beskriver vattencirkulationen i naturen och under människans påverkan. Akvatisk ekologi beskriver förhållandet mellan de olika komponenterna i den lokala och globala miljön.

Obligatorisk för Ekosystemteknikprogrammet, årskurs 1.

Mer information om kursen Hydrologi & akvatisk ekologi — på Kurswebben LTH

Ger grundläggande strömningstekniska kunskaper som erfordras för analys och problemlösning inom några viktigare områden med vattenanknytning som en ekosystemtekniker kan komma i kontakt med.

Obligatorisk för Ekosystemteknikprogrammet årskurs 3

Mer information om kursen Strömningslära — på Kurswebben LTH

Ger grundläggande kunskaper som erfordras för analys och problemlösning inom några viktigare områden med vattenanknytning som en väg- och vattenbyggare kan komma i kontakt med. Vidare skall studenten i viss utsträckning kunna tillämpa kunskaperna på problem inom vattenbyggnad, stadsbyggnad och vattenförsörjning.

Obligatorisk för Väg- och vattenbyggnadsprogrammet årskurs 2

Mer information om kursen Vatten — på Kurswebben LTH

Ger en fysikalisk förståelse för fenomen och begrepp inom komplicerade vattenflöden och introducerar beräkningsmetoder för att analysera en rad viktiga hydrauliska problem. Kursen behandlar huvudsakligen strömning med fri vattenyta med betoning på kanalströmning.

Valfri för ekosystemteknikprogrammet & Väg- och vattenbyggnadsprogrammet årskurs 4-5 (obligatorisk inom vattenresurshanteringsspecialiseringen), obligatorisk för Internationella masterprogram årskurs 1 samt utbytesstudenter.

Mer information om kursen Hydromekanik — på Kurswebben LTH 

Förmedlar en grundläggande förståelse för de fenomen och processer som styr strömning i naturliga ytvatten, med syfte att ge möjlighet att analysera förutsättningar och konsekvenser vad gäller mänskliga aktiviteter i naturen. I begreppet 'aktiviteter' innefattas huvudsakligen utsläpp av föroreningar, men samverkan mellan olika typer av konstruktioner och vattenströmning behandlas också, liksom grundläggande sedimenttransport.

Valfri för Ekosystemteknikprogrammet & Väg- och vattenbyggnadsprogrammet årskurs 4-5, Internationella masterprogram årskurs 2 och utbytesstudenter.

Mer information om kursen Strömning i naturliga vatten — på Kurswebben LTH

Syftar till att förbereda studenterna att arbeta med frågor rörande integrerad vattenresursförvaltning i ett internationellt perspektiv. Kursen har fokus på och genomförs med hjälp av praktiska exempel och projekt. Den behandlar tekniska och icke-tekniska frågor, inklusive de vanligaste vattenmiljöproblemen i både utvecklade länder och i utvecklingsländer.

Valfri för Ekosystemteknikprogrammet & Väg- och vattenbyggnadsprogrammet årskurs 4-5, Internationella masterprogram årskurs 2 och utbytesstudenter.

Mer information om kursen Integrerad vattenresursplanering — på Kurswebben LTH

Behandlar den del av avrinningsområdet som ligger utanför urbaniserat område med fokus på modellering av avrinningsprocesser.

Valfri för Ekosystemteknikprogrammet & Väg- och vattenbyggnadsprogrammet årskurs 4-5, Internationella masterprogram årskurs 2 och utbytesstudenter.

Mer information om kursen Avrinningsmodellering — på Kurswebben LTH

En gemensam sommarkurs vid Xiamen University, Xiamen, Kina. Kursen ges från april-september, där 4 veckor är förlagda i Kina (juni – juli). Genom ett projektarbete tillsammans med kinesiska studenter får du erfarenhet av interkulturellt samarbete i en internationell miljö. I april inleds studierna med två seminarier, där projekten och litteratur presenteras. Kursen avslutas i september med ett slutseminarium. Självstudier innan avresa ingår. Exakta datum bestäms inför kursstart.

Ansökningsperiod: 1.2.-15.2. 

Valfri för Väg- och vattenbyggnadsprogrammet och Ekosystemteknikprogrammet årskurs 4-5

Mer information om kursen Sommarforskarskola i Kina — på Kurswebben LTH

Mer information om sommarforskarskolor på Studentwebben LTH

Tillhandahåller metoder och verktyg för anpassning av vattenresurssystem med avseende på klimatförändringar och klimatvariationer. Kursen kommer också att ge grundläggande förståelse för de fysikaliska processer som ligger bakom klimatförändringarna och dess effekter på den hydrologiska cykeln.

Valfri för Ekosystemteknikprogrammet & Väg- och vattenbyggnadsprogrammet årskurs 4-5, Internationella masterprogram årskurs 2 och utbytesstudenter.

Mer information om kursen Vatten, samhälle & klimatförändringar — på Kurswebben LTH

Ger en omfattande teoretisk förståelse av hydrauliken bakom rörströmning och rörsystem. I kursen ingår analys, design, planering och förvaltning av rörledningar och rörsystem för vatten, avlopp, fjärrvärme och fjärrkyla.

Valfri för Ekosystemteknikprogrammet & Väg- och vattenbyggnadsprogrammet årskurs 4-5, Internationella masterprogram årskurs 2 och utbytesstudenter.

Mer information om kursen Vattenrörledningssytem — på Kurswebben LTH

Sidansvarig: kali.olsson@hvac.lth.se | 2020-12-08