lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

Allmän Information

TVRL – avdelningen för teknisk vattenresurslära vid LTH ger en rad kurser inom vattenområdet. Dessa ger sammantaget en bred kompetens med tillämpning på miljöfrågor, planering och förvaltning av såväl den byggda miljön som i naturen.

Alla kurser ges på engelska och är lämpliga för utbytesstudenter, utom kursen som heter Vatten-VVRA05.

 

 

V står för Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet.
W står för Ekosystemteknikprogrammet.
WaterLU är vårt Internationella Masterprogram.

Kusthydraulik - VVRN30

Introducerar och ger en grundläggande förståelse för tekniska problem
och processer som förekommer i kustzonen och ger inblick i integrerad
förvaltning av kustområden där kustproblem och lösningar ses som en
integrerad del av samhället.

Valfri för Ekosystemteknikprogrammet & Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet årskurs 4-5, Internationella Masterprogram årskurs 2 och utbytesstudenter.

Mer information om kursen hittar du genom följande länk: https://kurser.lth.se/kursplaner/20_21/VVRN30.html

Hydrologi & Akvatisk Ekologi - VVRA01

Kursen syftar till att ge en helhetssyn på vattenmiljön utifrån såväl fysiska och som biologiska synpunkter. Hydrologi beskriver vattencirkulationen i naturen och under människans påverkan. Akvatisk ekologi beskriver förhållandet mellan de olika komponenterna i den lokala och globala miljön.

Obligatorisk för Ekosystemteknikprogrammet, årskurs 1.

Mer information om kursen hittar du genom följande länk: https://kurser.lth.se/kursplaner/20_21/VVRA01.html

Strömningslära - VVRF10

Ger grundläggande strömningstekniska kunskaper som erfordras för analys och problemlösning inom några viktigare områden med vattenanknytning som en ekosystemtekniker kan komma i kontakt med.

Obligatorisk för Ekosystemteknikprogrammet årskurs 3

Mer information om kursen hittar du genom följande länk: https://kurser.lth.se/kursplaner/20_21/VVRF10.html

Vatten - VVRA05

Ger grundläggande kunskaper som erfordras för analys och problemlösning inom några viktigare områden med vattenanknytning som en väg- och vattenbyggare kan komma i kontakt med. Vidare skall studenten i viss utsträckning kunna tillämpa kunskaperna på problem inom vattenbyggnad, stadsbyggnad och vattenförsörjning.

Obligatorisk för Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet årskurs 2

Mer information om kursen hittar du genom följande länk: https://kurser.lth.se/kursplaner/20_21/VVRA05.html

Hydromekanik - VVRN35

Ger en fysikalisk förståelse för fenomen och begrepp inom komplicerade vattenflöden och introducerar beräkningsmetoder för att analysera en rad viktiga hydrauliska problem. Kursen behandlar huvudsakligen strömning med fri vattenyta med betoning på kanalströmning.

Valfri för ekosystemteknikprogrammet & Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet årskurs 4-5 (obligatorisk inom vattenresurshanteringsspecialiseringen), obligatorisk för Internationella Masterprogram årskurs 1, samt utbytesstudenter.

Mer information om kursen hittar du genom följande länk: https://kurser.lth.se/kursplaner/20_21/VVRN35.html

Strömning i naturliga vatten - VVRN40

Förmedlar en grundläggande förståelse för de fenomen och processer som styr strömning i naturliga ytvatten, med syfte att ge möjlighet att analysera förutsättningar och konsekvenser vad gäller mänskliga aktiviteter i naturen. I begreppet 'aktiviteter' innefattas huvudsakligen utsläpp av föroreningar men samverkan mellan olika typer av konstruktioner och vattenströmning behandlas också liksom grundläggande sedimenttransport.

Valfri för Ekosystemteknikprogrammet & Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet årskurs 4-5, Internationella Masterprogram årskurs 2 och utbytesstudenter.

Mer information om kursen hittar du genom följande länk: https://kurser.lth.se/kursplaner/20_21/VVRN40.html

Integrerad Vattenresursplanering - VVRF01

Syftar till att förbereda studenterna att arbeta med frågor rörande integrerad vattenresursförvaltning i ett internationellt perspektiv. Kursen har fokus på och genomförs med hjälp av praktiska exempel och projekt. Den behandlar tekniska och icke-tekniska frågor, inklusive de vanligaste vattenmiljöproblemen i både utvecklade länder och i utvecklingsländer.

Valfri för Ekosystemteknikprogrammet & Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet årskurs 4-5, Internationella Masterprogram årskurs 2 och utbytesstudenter.

Mer information om kursen hittar du genom följande länk: https://kurser.lth.se/kursplaner/20_21/VVRF01.html

Avrinningsmodellering - VVRN10

Behandlar den del av avrinningsområdet som ligger utanför urbaniserat område med fokus på modellering av avrinningsprocesser.

Valfri för Ekosystemteknikprogrammet & Väg- coh Vattenbyggnadsprogrammet årskurs 4-5, Internationella Masterprogram årskurs 2 och utbytesstudenter.

Mer information om kursen hittar du genom följande länk: https://kurser.lth.se/kursplaner/20_21/VVRN10.html

Sommarforskarskola i Kina - VVRF05

En gemensam sommarkurs vid Xiamen University, Xiamen, Kina. Kursen ges från april-september, där 4 veckor är förlagda i Kina (juni – juli). Genom ett projektarbete tillsammans med kinesiska studenter får du erfarenhet av interkulturellt samarbete i en internationell miljö. I april inleds studierna med två seminarier, där projekten och litteratur presenteras. Kursen avslutas i september med ett slutseminarium. Självstudier innan avresa ingår. Exakta datum bestäms inför kursstart.

Ansökningsperiod: mitten av januari

Valfri för Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet och Ekosystemteknikprogrammet årskurs 4-5

Mer information om kursen hittar du genom följande länk: 
https://kurser.lth.se/kursplaner/20_21/VVRF05.html

Vatten, Samhälle & Klimatförändringar - VVRN20

Tillhandahåller metoder och verktyg för anpassning av vattenresurser system med avseende på klimatförändringar och klimatvariationer. Kursen kommer också att ge grundläggande förståelse för de fysikaliska processer som ligger bakom klimatförändringarna och dess effekter på den hydrologiska cykeln.

Valfri för Ekosystemteknikprogrammet & Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet årskurs 4-5, Internationella Masterprogram årskurs 2 och utbytesstudenter.

Mer information om kursen hittar du genom följande länk: https://kurser.lth.se/kursplaner/20_21/VVRN20.html

Vattenrörledningssytem - VVRN25

Ger en omfattande teoretisk förståelse av hydrauliken bakom rörströmning och rörsystem. I kursen ingår analys, design, planering och förvaltning av rörledningar och rörsystem för vatten, avlopp, fjärrvärme och fjärrkyla.

Valfri för Ekosystemteknikprogrammet & Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet årskurs 4-5, Internationella Masterprogram årskurs 2 och utbytesstudenter.

Mer information om kursen hittar du genom följande länk: https://kurser.lth.se/kursplaner/20_21/VVRN25.html